1) Základní údaje

VÝROBCE, DODAVATEL:

Panop CZ s. r. o.
Sídlo: Antonína Dvořáka 1341, 768 24 Hulín
IČ: 26243784
DIČ: CZ26243784
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39894.

2. Zaslání zboží

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vycházejí z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem. U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude vás o tom informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Zboží zasíláme službou PPL.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Pokud má zákazník potvrzený a řádně vyplněný poukaz od lékaře, je potřeba ho předat v místě odběru – osobní odběr. V případě dodání službou PPL jsou podmínky stanoveny na základě registrace zákazníka a jsou sjednány individuálně.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem zásilku pečlivě zkontrolujte. Zkontrolujte, zda zásilka obsahuje daňový doklad.

3. Osobní odběr

Zboží si zákazník může vyzvednout v sídle firmy, ve Výdejně zdravotnických prostředků. Zákazník má právo si zboží před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

4. Záruční doba a záruka

Záruční doba a záruční list

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby - všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Návod k použití je vždy součástí dodávky.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Zánik záruky

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

  1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné),
  2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele,
  3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování,
  4. vady způsobené živelnou katastrofou,
  5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou,
  6. úmyslné poškození , nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití,
  7. používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci,
  8. poškozením vnějšími vlivy nebo živly,
  9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením,
  10. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@panop.cz nebo písemně na adresu firmy.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla firmy, kde výrobce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu. V případě osobního odběru v sídle firmy jsou finanční prostředky vyplaceny v hotovosti.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@panop.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Which part of your body do you care about?
CALL +420 800 737 301  |  E-MAIL: info@panop.cz


unfold side menu
Products portfolio
© 2013 – 2020 PANOP CZ  |  All rights reserved
Design youngprimitive.cz  |  Code reseni.net

Ortézy

Socks